Dear a zahtakhuai USA gamsung mun tuamtuam pan Zomi Innkuan Makaiteng aw’

Zomi Culture Committee mintawh ong hopih ingh. Tutung kong hopihnathu a hihleh ongtungding July 1~2 sunga Tennessee gamkee, Nashville khuapi a kibawlding i Zomi Khawmpi USA 2016, ah Zomi Culture Show ci-in i Zongeina vante, Zongeina puante lahkhiatna Zomi Innkuan kipawlna khat panin nungak khat leh taangval khat ta in ongnei ding uh hi. Hipen kidemna hilo ahihmanin admission Fee ki lalo ding hi. A hizongin a hun ciangtan ahi tuni a kipan May 31, 2016 niciang sazian ongpuakteng kisangbek ding ahihmanin mun tuamtuam aom Zomi Innkuan makaipi tengin no kipawlna mintawh ong kihelding te ong vaanpiha sazian nongpuak nadingun zahtakna lianpi tawh kongtheisak hi. Form submit nading pen http://ZomiInnkuanusa.org/ZomiCulture panin ki submit thei ta hi.

Zomi Cultural Committee

A zomah Miss Zomi USA 2016 kidemna zong neiding ihihmanin no kipawlna sungpanin ong demnuam peuhmahin a tunga danmahin tuni a kipan may 31, 2016 ni a nunungpen in a nuaia website link ahi http://ZomiInnkuanusa.org/MissZomi ah form kisubmit theita hi. Hih Miss Zomi USA 2016 a demding peuhmah Admission Fee $ 20.00 kila ding hi.a zahtakhuai Zomi Innkuan makai te aw no kipawlna tekpanin ong demtheiding peuhmah na napanpih unla a hunlap in form ong submit nading un nana panpih ciat unmaw. Tuni a kipan kha 2 i cih hangin a hun ongcingto ziau ding ahihmanin a hunlap a sazian ongpuakzawh nading uh a munmun a om Zomi Innkuan makaite huhna panpihna kisam mahmah ungh ei. A thu a la a kicingzaw in a theihbehnuam ten hih Email tungtawn ahizongin Phone tungtawn a hizongin thu ongzasakkik unmaw. Hihthu taangkona video tawhzong ongbawl ungh. Na etsak hamtang unmaw.

Tutung konggennop bulpi pen khangno ten a hihdanding theilualo ding uh ahihmanin nu leh pa te, Zomi Innkuan makai ten na na vaanpih ding uh lunggulh mahmah ungh ei. ka email kipawlna group te ah lutlo ahihmanin ka lawmpa email ongzang hing cihzong onggenbeh nuam ingh..

Lungdamna lianpi tawh Zomi ading na manpanpih uh,
Nu Dim Khaw Zam @ Zamnu
Chairwoman/Zomi Culture Committee
Tulsa,OK
March 27, 2016

Please follow and like us:

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.