ROLE                                                                                   NAMES                                  PHONE                                  EMAIL

1 President Pa Go Sawm Khup 918-576-4174 gskhup@aol.com
2 Vice President Pa Thang Tul Mung 817-781-5010 t1000mung@gmail.com
3 General Secretary Pa Do Khan Khup 347-968-9166 dkkhup@gmail.com
4 Assistant General Secretary Pa Gregory Kap Suan Lian 918-200-1771 gylianpu@yahoo.com
5 Treasurer Rev. Pau Khan Mung 918-798-5293 pkmung23@hotmail.com
6 Internal Auditor Nu Ngai Zen Cing 716-228-6951 cherry_lunkyin@yahoo.com
7 Accountant Pa Tual Khan Suan 615-715-5147 zolentang@yahoo.com
8 Member Pa Tual Sawm Lian 716-228-5071 sawmlian73@gmail.com
9 Member Pa Thang Do Hang 305-401-1513 hangpihatzaw@gmail.com
10 Member Pa Hau Khan Mung 602-718-5439 haumung78@gmail.com
11 Member Lia Vung Sen Lun 918-284-3229 angelvsl26@yahoo.com
12 Member Pa Disciple Kap Sian 918-852-2447 sianpu@zomi.net
13 Member Tg. Hau Khan Tuang 469-254-3341 hktuangpi@yahoo.com
14 Member Pa Thang Lian Thawng 918-859-5728 tlthawngbawi@gmail.com
15 Member Tg. Nang Khan Dong 817-500-3163 dongno.zomi@yahoo.com